«سید میعاد صالحی» رئیس صندوق بازنشستگی در پاسخ به خبرنگار صدا و سیما که از او پرسید «آیا در صندوق بازنشستگی هم آقازاده دارید؟» گفت: آقازاده ها همه جا هستند، خود شما مگر در صدا و سیما آقازاده ندارید؟