شهید بهشتی :

تفاوت نظام جمهوری اسلامی با نظام پیشین این است که یک یک شما برادرها و خواهرها باید حسابرس و حساب‌کش خودتون و جامعه‌تون و حکومت‌تان باشید و قانون اساسی‌تان بر این اساس تنظیم شده که به شما امکان رسیدگی حسابرسی و حساب کشی را بدهد.

شما می خواهید حساب‌ها را بکشید اما می گویید چگونه، در چگونه اش مانده ایم من فکر کنم هنوز نظام راه های مشخص این حساب کشی و حساب کشی را در اختیار همه قرار نداده‌اند.

الان با حرکت های خیابانی با تظاهرات احساس و اندیشه ای رو که در درون دارید می توانید بگویید الان با این طریق می‌خواهید یک مقداری محاسبه و مراقبه‌ی حکومت و گردانندگان و حرکت و طرز کار را نشان بدهید اما این کافی نیست.

بی شک باید راه‌های تازه و کامل‌تر و آسان‌تر و عملی‌تر برای حساب‌کشی و حسابرسی در برابر همه انسان‌های ما، هر مرد و زن مسلمان ما باز شود تا بتوانیم بگوییم المومنون و المومنات بعضهم اولیا بعض یامرون بالمعروف و ینهمون عن المنکر…