طبق گزارش منتشر شده در سامانه کمیسیون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی در صدر دستگاه‌های اجرایی اجراکننده قانون انتشار و دسترسی ازاد به اطلاعات قرار گرفته‌اند.

در همین ارتباط روزبه کردونی رئیس مرکز روابط عمومی و مسئول پاسخگویی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی با اشاره به اینکه شفافیت رویکردی است  که توسط آقای شریعتمداری وزیر محترم به عنوان یک مسیر بی بازگشت و مطالبه مردمی  در وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی مورد تاکید است، گفت:  از مجموع ۱۹۲۹ سند منتشر شده  ۴۵۳ سند  یعنی حدود یک چهارم از این اسناد متعلق به وزرات تعاون کار ورفاه اجتماعی بوده است و این وزراتخانه در شاخص انتشار اسناد ، پس از سازمان مدیریت رتبه دوم را کسب کرده است .

کردونی با اشاره به اینکه در شاخص پاسخگویی نیز این وزراتخانه با  ۹۷درصد پاسخگویی در بین دستگاه هایی است که بیشترین پاسخگویی را داشته است، اظهار کرد: این وزراتخانه در زمره معدود سازمان‌هایی است که هم در شاخص انتشار اسناد و هم در شاخص پاسخگویی در صدر قرار گرفته است.