در روزهایی که بحث قرنطینه کردن شهرها در مقابله با کرونا به اوج خود رسیده، احمد ابوحمزه یک پژوهشگر تاریخ در یادداشتی که برای ایسکانیوز فرستاده، این مسئله را در تاریخ ایران بررسی کرده است.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

در جلسه۲۵۵ مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دوره دوم به تاریخ شنبه دوازده خردادماه ۱۲۹۰ هجری شمسی در مورد امکانات و برنامه‌ریزی برای قرنطینه پایتخت و شهرهای شمالی کشور آمده‌است:

«نایب رئیس- آقای دکتر امیر خان راجع به قرنطینه اظهاری داشتید بفرمایید.

دکتر امیر خان- البته آقایان نمایندگان محترم در خاطر دارند که در تابستان پارسال مذاکراتی بود برای و با برای پایتخت که به طرف رشت و انزلی و سایر جاهای دیگر آمده‌است و برای دولت خیلی مخارج و خیلی اشکالات هم از این بابت روی داد به جهت این که هیچ اماکن قرنطینه نداشتیم نه درانزلی و نه در آستارا مگر چند اتاقی که همه عابرین که از آنجا تا آمد و رفت می‌کردند شکایت می‌کردند از نبودن قرنطینه‌خانه‌ها بعد بنده یک پیشنهادی چند ماه پیش یعنی در زمستان کردم که مجلس مقدس یک کمیسیونی تصویب بفرمایند که کمیسیون صحیه باشد و در این باب مذاکره شود شاید از این مرض مهلک جلوگیری شود.

خیلی خوف و ترس داشتم که در این بهار و تابستان بروز بکند ولی چون زمستان خیلی سرد بود تا یک درجه طبعتاً جلو این مرض گرفته شد با وجود این کمیسیون اقدامات خودش را کرده و راپورت نوشت و مجلس مقدس هم برای مخارج قرانطیین خانه‌ها مبلغ بیست هزار تومان تصویب فرمود و قرار شد که هر چه زودتر این اقدامات به عمل آید وآن اماکن قرانطیین خانه‌ها زودتر تأسیس شود.

از طرف مجلس صحیه رسمی دولتی سه نفر مأمور یکی دکتر ژرژ یکی رئیس مجلس صحیه و یکی نماینده طبی وزارت داخله در همان ایم زمستان با وجود این که خیلی سرد بود به اصرار کمیسیون صحیه فرستاده شدند که بروند درانزلی و آستارا ملاحظه بکنند و محلی که مناسب است برای قرانطین‌خانه‌ها معین بکنند آن سه نفر رفتند و محلی را معین کردند در باغ شاه است در انزلی که مخروبه شده‌است آنجا را معین کردند که برای تأسیس قرانطین خانه‌ها واگذارند و هرچه زودتر شروع بشود.

مع‌التاسف ازآن وقت تا حالا که مدتی است می‌گذرد نقشه‌های مغصلی از طرف مجلس حفظ الصحه به وزارت داخله داده شده‌است و نقشه آن عمارت کشیده شده تا به حال اقدام صحیحی در تعیین آن محل‌ها یا محل دیگری هیچ به عرصه وجود نیامده است چون چندی پیش در اودسا بروز وبا شده‌است اگر چه هنوز چیزی رسماً نرسیده‌است به مجلس صحیه ولی این که در اودسا دو نفر یا سه نفر یا چهار نفر گرفتار به این مرض شدند.

صحیحاً اطلاع دارم لهذا چون احتمال می‌رود به این طرف و این حدود سرایت کند بازاز همان جایی که در آنجا از شدت سرما خوابیده بود و ممکن بود دو مرتبه بروز کند اقدام در این کار خیلی لازم است و بنده این کار را فوری می‌دانم و بنده مقصودم این بود که شاید از طرف مجلس شورای ملی تأکیدی بشود که با وجودی که مجلس مقدس اقدام کرد بیست هزار تومان هم ازبرای این تأسیسات تصویب فرمود تا حال تأخیرشده است خیلی اسباب تاسف است و این را هم باید دانست که این مسئله مسئله حقوق ملت است وملت خیلی در اینجا حقش ضایع می‌شود از ملت مالیات می‌گیرند البته برای حفظ جان باید پیش از این اقدام بکنند و اگر خدای نخواسته این مرض ازحدود بگذرد مسئول آن نفوس که تلف خواهد شد کی خواهد بود.

نایب رئیس- در این باب اگر مجلس همراه است ثانیاً به وزارت داخله تأکید می‌شود و چند نفر اجازه نطق خواسته‌اند گمان می‌کنم که مجلس همراه باشدکه همین قدر که اظهار شد در این باب اخطاری بشود که زودتر اقدام شود””

و به نظر از ۱۰۹ سال پیش هنوز درگیر همان ساخت و سازها برای قرنطینه و لوازم و امکانات هستیم.»