فقز مردم گناه فرمانروایان است، آنها هستند که موجب فقر مردم می‌شوند چون آنچه را که از ثروت و منافع بدست می‌آید، آن را برای خودشان می‌خواهند و این موجب فقر مردم می‌شود.