شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، شرکت دولتی یعنی حقوق‌های نجومی، شرکت دولتی یعنی استخدام فامیلی