به گزارش پایگاه خبری «بانگ سروش»، نامه سرپرستار بخش اطفال بیمارستان امام شهر ایلام منتشر و ابعاد جدیدی از این پرونده رقم خورد.

روز قبل با انتشار بیانیه دانشگاه علوم پزشکی ایلام مبنی بر عدم قصور پزشکان در معالجه نوزاد آبدانانی، نامه سرپرستار بخش اطفال بیمارستان امام شهر ایلام منتشر و ابعاد جدیدی از این پرونده رقم خورد.

*قطع دستگاه اکسیژن نوزاد آبدانانی

در این نامه که خطاب به مدیریت پرستاری بیمارستان نوشته شده به صراحت از تخلف یکی از پرستاران در قطع اکسیژن و وخیم شدن نوزاد نام برده شده است.

رستم زاد مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این باره با تایید اینکه این نامه در فضای مجازی منتشر شده است، گفت : صحت نامه در دست بررسی است و در صورت تایید اطلاع رسانی می شود.