خیانت این نیست که بری با دشمن ببندید ، این یک نوعش است

اینکه در جایی قرار بگیری که لایق آن نباشی، خیانت است