داستان مردی که بسیاری از اقداماتش در جمهوری اسلامی ایران، ناشناخته مانده است.